Pití vody z pet lahví je bezpečné

Každý obal, nejen potravinářský, má tři základní funkce. Jedna je komunikační, kam patří vedle informování také upoutání pozornosti spotřebitele. Druhá funkce je ochranná, kdy obal chrání produkt před vnějšími vlivy jakéhokoliv typu. A třetí, neméně významná funkce obalu je manipulační, to znamená, že obal vytváří jednotku, se kterou se dá dobře manipulovat. Obal, pokud jde o jeho ochrannou roli, představuje významný prostředek pro prodloužení skladovatelnosti produktu. Potravinářské obaly, kam patří i PET láhve na vodu určenou k pití a další nealkoholické nápoje, musí splňovat celou řadu požadavků. Záleží na typu potraviny, se kterou je obal ve styku, na podmínkách plnění potraviny do obalu a na době skladování již balené potraviny. Pochopitelně jsou kladeny jiné požadavky na obaly pro sterilované potraviny a jiné pro zmrazované potraviny, pro chlazené čerstvé potraviny, pro nealkoholické či alkoholické nápoje apod.

0
622

Bezpečnost potravinářských obalů

Všechny materiály, z nichž mají být vyráběny potravinářské obaly (či jakékoliv jiné předměty určené pro styk s potravinami) musí splňovat bezpečnostní požadavky rámcového nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1935/2004, kde je nejdůležitější článek 3, který říká, že materiál určený pro styk s potravinami:

  • nesmí ohrozit lidské zdraví,
  • nesmí způsobit nepřijatelnou změnu ve složení potravin,
  • nesmí způsobovat zhoršení organoleptických vlastností potravin.

Tyto požadavky je možné naplnit pouze při dodržení následujících principů:

  • výběrem vhodných a schválených surovin (monomerů, vstupních látek), přísad, barviv aj.,
  • zajištěním, že při vlastní výrobě budou dodrženy principy správné výrobní praxe,
  • správným použitím výrobku v souladu s podmínkami, za kterých byl výrobek testován podle typu materiálu, za podmínek reálného a předvídatelného použití,
  • zajištěním hygienických podmínek pro přepravu obalů a jejich skladování.

Kontaminace potravin z obalů

PET stejně jako ostatní plasty, které mají být použity pro potravinářské obaly, musí být vyroben v souladu s požadavky specifického nařízení Evropské komise č. 10/2011, vztahujícího se na plasty a výrobky z nich. Toto nařízení obsahuje pozitivní seznam schválených monomerů, vstupních látek a aditiv, které jediné mohou být použity 
při výrobě plastů, specifické migrační limity a limit pro celkovou migraci do potravin.

Všechny látky použité pro výrobu polymeru určeného pro kontakt s potravinami musí projít velmi důkladným toxikologickým hodnocením. Hodnocení bezpečnosti provádí Evropský úřad pro bezpečnost potravin, který vydává k daným hodnocením odborná stanoviska, zveřejňovaná na jeho webových stránkách. Tato stanoviska jsou projednávána příslušnými experty všech členských států EU a teprve poté může být hodnocená látka zařazena 
na pozitivní seznam a může být používána pro výrobu plastů.

Při schvalování a zařazování látek na pozitivní seznam jsou pro látky, které by mohly ohrozit lidské zdraví v případě, že by se uvolňovaly do balené potraviny ve vyšším než toxikologicky přijatelném množství, stanovena specifická omezení. Pokud existuje bezpečný limit, při jehož dodržení nehrozí pro spotřebitele žádné riziko, jsou stanovovány specifické migrační limity. Pokud se jedná o látky, které jsou vysoce rizikové, například mají karcinogenní, mutagenní či genotoxický potenciál i při velice nízké koncentraci, zpravidla nesmí být ve výluzích do potravin vůbec detekovány. Pro látky, které nejsou toxikologicky významné a nepředstavují zdravotní riziko, nemusí být specifický migrační limit stanoven, musí však být splněn migrační limit pro celkovou migraci. Kromě schválených monomerů a aditiv se v rámci hodnocení bezpečnosti sledují i látky nezáměrně přidávané, jako jsou například nečistoty přítomné v surovinách nebo reakční či degradační produkty polymerace.

Zdravotní nezávadnost PETu

Národní referenční laboratoř pro materiály určené pro styk s potravinami a pro výrobky 
pro děti do tří let, odborné pracoviště Státního zdravotního ústavu, se zaměřila na analýzy potřebné k posouzení bezpečnosti PET láhví určených pro balení nealkoholických nápojů a minerálních vod. Kromě sledování látek, z nichž je PET vyráběn nebo které mohou být v PET láhvích přítomné jako látky nezáměrně přidávané, se laboratoř zaměřila i na látky, které sice v PET materiálu principiálně nemají co dělat, ale o nichž se hovoří jako o hrozbě kontaminace balených vod z obalů. Jednalo se o mediálně probírané bisfenoly (zejména bisfenol A) a ftaláty (estery kyseliny ftalové). Obě skupiny látek patří mezi látky toxické pro reprodukci a podezřelé, že mohou působit jako endokrinní disruptory. Ze sledování laboratoře Státního zdravotního ústavu vyplývá, že ani jedna ze skupin těchto látek se v PET láhvích nevyskytovala, natož aby se uvolňovala do balených vod. Láhve přitom byly zkoušeny i se svými uzávěry a ani tam nebyly tyto látky prokázány.

Důsledkem tepelné degradace PET materiálu při jeho zpracování se uvolňuje acetaldehyd, který by mohl svým nasládlým zápachem negativně ovlivnit potravinu v PET láhvi. Nicméně stopové množství acetaldehydu, které reálně může migrovat do balené vody z PET materiálu, se pohybuje v rozmezí 0,01–0,02 mg/kg (povolený limit je 6 mg/kg) a je zcela neškodné. Navíc mnoho nápojů a potravin acetaldehyd obsahuje přirozeně, a to i ve výrazně větším množství (ocet, víno, ale také ovocné džusy, chléb, jogurty aj.). Dalšími při výrobě vznikajícími kontaminanty mohou být některé meziprodukty, například zbytky katalyzátorů. Nejčastěji používaným katalyzátorem je oxid antimonitý. S ohledem na ochranu zdraví spotřebitelů byl pro antimon stanoven specifický migrační limit 0,04 mg/kg, který se při hodnocení bezpečnosti PET materiálu vždy sleduje.

U nás běžné PET láhve jsou testované jako obalové materiály, to znamená jako výrobky pro jednorázové použití a jejich opakované používání není zejména z hygienického hlediska vhodné. Pro testování výrobků pro opakované použití musí být použity náročnější testy, které nejsou rutinně prováděny při schvalování jednorázových potravinářských obalů. Pokud budou plastové obaly použity opakovaně nebo dokonce pro jiné typy potravin či nápojů, než pro jaké byly primárně zkoušeny, nelze zaručit jejich bezpečné používání, a tím ani ochranu spotřebitele.

Napsat reakci

Please enter your comment!
Please enter your name here